FIDIC

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, která sídlí ve švýcarském Lausanne, byla založena v roce 1913 ve Francii a postupně se rozšiřovala o členy v celosvětovém kontextu. Jde o nevládní organizaci uznávanou Spojenými národy, významnými světovými bankami, Evropskou komisí i dalšími mezinárodními institucemi. Federace byla založena k podpoře obecných zájmů svých členských asociací a k šíření informací v zájmu svých členů. Hlavní význam však FIDIC získala až po druhé světové válce, kdy se začala rozrůstat tak, že dnes spojuje asociace z více než sta zemí všech kontinentů.

V roce 1957 byly vydány první vzorové Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction, jež založily tradici tzv. Červené knihy FIDIC (tato verze je celosvětově známa jako Red Book). Protože technický vývoj ve stavebnictví jde stále dopředu (ve 20. století tempem závratnějším než kdy jindy), bylo zřejmé, že původní verzi smluvních podmínek je nutné revidovat. To se stalo především v roce 1978 a následně v roce 1999 (pro tuto verzi se často používá zkratka CONS), kdy vznikla dodnes nejpoužívanější First Edition se čtyřmi základními knihami (jak se též vzory někdy nazývají). K další aktualizaci dochází v roce 2017. Rozsáhlé použití této nové edice nelze v nejbližších letech v praxi předpokládat.

Jedním z dnešních více než sta členů (2017) federace je i Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE).

K postupnému rozšíření aplikace knih FIDIC v České republice došlo po "sametové revoluci" přechodem k tržnímu hospodářství a následným zájmem zahraničních investorů realizovat své projekty i prostřednictvím místních stavebních společností.

Dalším zásadním aspektem většího rozšíření těchto smluvních podmínek byl zájem České republiky o vstup (a následný vstup) do Evropské unie a s tím spojené čerpání dotací z fondů Evropské unie, které je mimo jiné podmíněné použitím prověřených standardizovaných vzorových smluv. Pro tyto účely se nejčastěji používají právě vzory FIDIC.

V současnosti i mnoho světových bank, investičních fondů a dalších investorů podmiňuje přímo nebo nepřímo svoje financování na velkých výstavbových projektech použitím knih FIDIC. Proto též v roce 2005 (s revizí 2006 a 2010, viz <www1.fidic.org/resources/contracts/mdb>) vznikly podmínky CONS MDB [jde o Multilateral Development Bank Harmonised Edition, tedy v podstatě nejnovější verzi CONS (Red Book), pro kterou se používá označení Pink Book].

Česká účast ve FIDIC

Česká republika má vazbu na FIDIC prostřednictvím České asociace konzultačních inženýrů, která byla založena v roce 1991 v době, kdy se začal formovat trh konzultačních inženýrských prací a kdy se začal strukturovat současný profil konzultační inženýrské profese v ČR. V roce 1992 byla CACE jako řádný člen přijata do FIDIC a v roce 1998 do Evropské federace konzultačních inženýrů (EFCA). Prvotním cílem CACE bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními organizacemi a pokusit se převzít od nich zkušenosti a pravidla pro zadávání a realizaci projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atd. a zapojit se postupně do těchto mezinárodních aktivit. CACE zajišťuje prodej českých překladů vzorů FIDIC, certifikovaná školení v rámci tzv. Školy FIDIC a distribuuje i překlad oficiálního komentáře tzv. The FIDIC Contracts Guide v českém jazyce (viz <www.cace.cz> a https://cace.cz/order-form5-komentar.php). Jedním z cílů této organizace je formulace odborných, etických, organizačních a obchodních pravidel a zásad, vztahujících se k činnosti členů, prosazování těchto zásad a šíření v souladu s mezinárodními pravidly FIDIC. CACE považuje za svou úlohu poskytování informací členům, zavádění obecně uznávaných pravidel do domácích podmínek, udržování styku se sekretariáty FIDIC a vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC).

Od CACE je možné si zakoupit na <www.cace.cz/fidic-publikace.php> mimo uvedeného komentáře v současnosti (2017) následující české překlady vzorů FIDIC; konkrétně CONS (Red Book), P&DB (Yellow Book), Short Form (Green Book) a Client/Consultant Model Services Agreement (White Book).

Rozlišení smluvních podmínek FIDIC

Pro dodávku stavebních prací a technologických zařízení se dnes nejčastěji používají tři základní vzory smluvních podmínek ve verzích z roku 1999, které jsou níže detailně popsány. FIDIC ovšem vydává další dokumenty (doporučení, postupy, stanoviska apod.). Mezi obchodní podmínky smluv na stavební práce a dodávky patří i Short Form of Contract (tzv. Green Book), které jsou smluvními podmínkami určenými pro projekty s menší předpokládanou hodnotou.

Je třeba se zmínit také o vzorových smluvních podmínkách DBO (Design, Build and Operate Projects, tzv. Gold Book), které vyšly v roce 2008 (tzv. Gold Book) a jsou variantou smlouvy pro projekty, kde se předpokládá též provozování díla zhotovitelem.

Dále je vhodné upozornit na vzorový dokument podzhotovitelské smlouvy (Conditions of Subcontract for Construction; tzv. Construction Subcontract), jejž FIDIC vydala v roce 2010 pro použití v kombinaci s CONS (Red Book).

Soubor základních vzorových smluvních podmínek FIDIC tedy tvoří:

• Conditions of Contract for Construction / Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (zkratka CONS, tzv. Red Book), které jsou podmínkami s vyrovnanou alokací rizik, jejichž použití se předpokládá u projektů, u nichž rizika spojená s projektovou dokumentací ponese větší měrou objednatel. CONS (Red Book) jsou smluvními podmínkami pro zakázky tzv. Generálního dodavatelství s použitím specifikací a výkresů objednatele pro zadání a realizaci zakázky a měřením skutečně provedených prací při použití jednotkových cen ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr. Celková cena podléhá úpravám prostřednictvím především změn díla (variací) a v důsledku uplatnění nároků (claimů) na dodatečné platby a čas. Správu zakázky má na starost správce stavby.

• Conditions of Contract for Plant and Design-Build / Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (zkratka P&DB, tzv. Yellow Book), které jsou podmínkami s vyrovnanou alokací rizik pro zakázky Design-Build, u kterých rizika spojená s projektovou dokumentací ponese větší měrou zhotovitel. P&DB (Yellow Book) pracují s požadavky objednatele, které definují především účel, funkci, rozsah, standard, výkon a jiná technická kritéria díla podle představ objednatele. Na základě požadavků objednatele vytváří zhotovitel svůj návrh, který se stává součástí smlouvy. Ač je celková cena koncipována jako paušální, může dojít k její úpravě prostřednictvím především změn díla (variací) a v důsledku uplatnění nároků (claimů) na dodatečné platby a čas. Správu zakázky má na starost správce stavby.

• Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects / Smluvní podmínky pro projekty EPC / "na klíč" (zkratka EPC nebo EPCT - Engineer, Procure and Construct, tzv. Silver Book), které jsou typické pro projekty Design-Build u technologických dodávek s přesunutím větší míry rizik (hlavně rizik souvisejících s projektovou dokumentací, odpovědností za kontrolu zadání zakázky a kontrolu fyzických podmínek staveniště) na zhotovitele a jsou doporučovány v případě dodávky investičních celků (např. elektrárny), když se požaduje větší spolehlivost předvídatelnosti ceny a doby výstavby. Pro EPC (Silver Book) též platí, že cena je koncipovaná jako paušální, neprovádí se měření skutečně provedených prací, ale může dojít (v omezeném rozsahu) k její úpravě prostřednictvím především změn díla (variací) a v důsledku uplatnění nároků (claimů) na dodatečné platby a čas. Tento vzor již nevyužívá správce stavby, ale zástupce objednatele.

Pro odlišení podmínek P&DB (Yellow Book) a EPC (Silver Book) uvádí FIDIC případy, ve kterých se doporučuje používat podmínky P&DB (Yellow Book). Jde o situace, kdy:

• uchazeči o zakázku nemají dostatek času a informací pro zpracování požadavků objednatele v zadávací dokumentaci a jejich přezkoumání;

• některé části výstavby nebo celá realizace stavby jsou v podzemí nebo v těžko prozkoumatelných podmínkách;

• objednatel chce ve větší míře dozorovat provádění prací nebo schvalovat projektovou dokumentaci zhotovitele;

• předpokládá se pravidelná kontrola fakturace objednatelem.

O tom, které podmínky se v daném projektu použijí, rozhodne většinou ten, kdo ho financuje.

Vzory FIDIC z hlediska vnitřní struktury obsahují promyšlenou provázanost jednotlivých článků, hlavně co se týče alokace (přidělení) rizik, správy zakázky, odpovědnosti za projektovou dokumentaci, claimů, řízení změn, řízení času a systému řešení sporů.