NASTAVENÍ SYSTÉMU U INVESTORA


 • implementace Červené knihy na TSK - zajištění komplexního poradenství v souvislosti s implementací Červené knihy do prostředí Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. včetně zajištění školení, přípravy smluvních dokumentů, vedení pilotních projektů a vypořádání připomínek z interní i externí zpětné vazby 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


 • aplikace smluvních podmínek FIDIC na stavby infrastruktury vodních cest - Červená kniha

Ředitelství vodních cest ČR


 • příprava vzorových smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázky realizované Ředitelstvím vodních cest ČR - Zelená kniha

Ředitelství vodních cest ČR


 • komplexní poradenství v souvislosti s veřejnými zakázkami zadávanými s využitím kvalitativního hodnocení nabídek, školení, metodická podpora, návrhy znění ZD, pilotní projekty

Ředitelství vodních cest ČR


 • zpracování vzorové specifikace činnosti Správce stavby při kontrole a přebírání Informačních modelů stavby BIM, integrace do CDE, užívání workflow a další související procesy a dokumenty projektanta

Ředitelství vodních cest ČR


 • zapracování rámce do zvláštních podmínek Červené knihy FIDIC pro infrastrukturu vodních cest pro aspekty aplikace BIM a HEV

Ředitelství vodních cest ČR


 • konzultační služby v oblasti implementace standardů zadávání a projektového řízení zejména se zaměřením na vypracování zvláštních podmínek ke Smluvním podmínkám pro Stavby menšího rozsahu (Zelená kniha FIDIC)

Povodí Vltavy, státní podnik


 • komplexní poradenství v souvislosti s veřejnými zakázkami zadávanými s využitím kvalitativního hodnocení nabídek, školení, metodická podpora, návrhy znění ZD, pilotní projekty

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik


 • příprava vzorových smluvních podmínek FIDIC včetně zvláštních podmínek pro zakázky realizované Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


 • poradenské a konzultační činnosti ke smluvním podmínkám FIDIC

Hlavní město Praha


 • komplexní poradenství v souvislosti s aplikací kvalitativního hodnocení (školení, metodická podpora, vzorové znění ZD, pilotní projekty)

Letiště Praha, a.s.


 • aplikace smluvních podmínek FIDIC na stavby v resortu MZe

Ministerstvo zemědělství


 • konzultační a poradenské služby v procesu přípravy smluvních dokumentů pro poskytování služeb stavebního dozoru ve smluvních podmínkách FIDIC – Bílá kniha

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava


 • komplexní poradenství v souvislosti s aplikací kvalitativního hodnocení (školení, metodická podpora, vzorové znění ZD, pilotní projekty)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava


 • expertní doporučení – doporučení ke stanovení metodických postupů v rámci stavebních zakázek NDS realizovaných podle smluvních podmínek FIDIC 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava


 • expertní posouzení – zajištění správy zakázky podle smluv FIDIC prostřednictvím veřejného investora

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava


 • expertní posouzení – rozdělení kompetencí mezi objednatele (NDS) a správce zakázky (SD) podle smluvních podmínek FIDIC a souvisejících předpisů

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava


 • poskytnutí poradenství ke smluvním podmínkám FIDIC a dále poradenství ve formě spolupráce na tvorbě, připomínkování a odsouhlasení sady základních dokumentů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.


 • vzory GB (Zelená kniha) - Příprava kompletní zadávací dokumentace pro vzory FIDIC včetně aspektů BIM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • vzory RB (Červená kniha) - Příprava kompletní zadávací dokumentace pro vzory FIDIC včetně aspektů BIM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • vzory YB (Žlutá kniha) - Příprava kompletní zadávací dokumentace pro vzory FIDIC včetně aspektů BIM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • vzory WB (Bílá kniha) - Příprava kompletní zadávací dokumentace pro vzory FIDIC včetně aspektů BIM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • technická asistence v přípravě projektů zejména v předprojektové fázi včetně začlenění metodik SFDI a BIM podle standardů SFDI pro zakázky SÚSPK

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • zpracování expertního doporučení v oblasti zavádění digitalizace a na projektech v souvislosti s metodou a aplikacemi BIM; doporučení pro funkčnost potřebných softwarových řešení

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • příprava zadávací dokumentace, vzorů zadání, úpravy zvláštních obchodních podmínek Design and Build, příprava příloh týkajících se BIM, konzultační a expertní poradenské služby při zavádění metody a aplikaci nástrojů BIM

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


 • příprava vzorových zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu podle FIDIC

Univerzita Karlova


 • příprava vzorových smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek FIDIC pro zakázky realizované ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • technická pomoc v oblasti BIM, příprava smluvních i technických podkladů pro zakázky s BIM

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • expertní poradenství v oblasti smluvních standardů. Služby, jejichž předmětem je zpracování expertiz, či metodik, v oblasti smluvních standardů (zejména FIDIC)

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • komplexní poradenství v souvislosti s aplikací kvalitativního hodnocení (školení, metodická podpora, vzorové znění ZD, pilotní projekty)

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • technická pomoc v oblasti BIM pro zavádění BIM v organizaci

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • technická pomoc při zajištění smluvní dokumentace a spolupráce při tvorbě metodiky pasportizace v souvislosti s metodou a aplikací BIM

Ředitelství silnic a dálnic ČR


 • konzultační a expertní činnost v souvislosti s přípravou Předpisu smluvního a datového standardu pro stavby dopravních staveb pro infrastrukturní stavby (v souvislostí s metodou a aplikacemi BIM), pro zavádění BIM v organizacích investorů v dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury


 • konzultační a expertní činnost v souvislosti s přípravou metodiky Plánu realizace BIM (BEP) pro infrastrukturní stavby v souvislosti s metodou a aplikacemi BIM, pro zavádění BIM v organizacích investorů v dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury


 • konzultační a expertní činnost v souvislosti s přípravou metodiky Společného datového prostřední (CDE) pro infrastrukturní stavby v souvislosti s metodou a aplikacemi BIM, pro zavádění BIM v organizacích investorů v dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury


 • poskytnutí konzultační služby v souvislosti s implementací podmínek FIDIC na VUT - Zelená kniha

Vysoké učení technické v Brně


 • technická pomoc při zpracování požadavků a smluvních podmínek pro pilotní projekt zadání rekonstrukce přejezdů - Zelená kniha FIDIC

Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, s.o.)


 • komplexní poradenství v souvislosti s aplikací kvalitativního hodnocení (školení, metodická podpora, vzorové znění ZD, pilotní projekty)

Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, s.o.)


 • příprava vzorových smluvních podmínek "Český smluvní standard Design-Build" včetně příloh specifikujících požadavky a implementaci BIM, konzultační a expertní poradenské služby při zavádění metody a aplikaci nástrojů BIM

Česká agentura pro standardizaci


 • komplexní poradenství v souvislosti s aplikací kvalitativního hodnocení (školení, metodická podpora, vzorová znění ZD, pilotní projekty)

Statutární město Brno


 • hlubinné úložiště jaderného odpadu (Analýza možností realizace projektu - metody dodávky stavby)

 ÚJV Řež, a.s. (SÚRAO)